Hashshashin - nihsahshsaH (2016)

Hashshashin - nihsahshsaH (2016)

Hashshashin - nihsahshsaH (2016)

Country : Australia
Genre : Progressive Rock/Metal
Quality : Mp3, CBR 320 kbps

Hashshashin - nihsahshsaH (2016) Hashshashin - nihsahshsaH (2016)

Tracklist:
01. Prostration
02. The Ascetic
03. Immolation
04. Ascension
05. Levitation
06. Disintegration
07. Moksha
08. Derge
09. Rebirth


Hashshashin - nihsahshsaH (2016)
Support Band:

Hashshashin - nihsahshsaH (2016) Hashshashin - nihsahshsaH (2016)